Všeobecné obchodné podmienky

I. Definícia pojmov a úvodné ustanovenia

 1. Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vytvoriť právny rámec a upraviť práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami pri poskytovaní Služieb (ako sú ďalej definované). VOP sú vypracované podľa § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 2. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Objednávky a/alebo Rezervácie, na základe ktorých spoločnosť Mores Resort, a.s. poskytuje Klientovi Služby a Klient uhrádza za poskytnuté Služby odmenu. Odchylné dohody ohľadne Zmluvy, Objednávky a/alebo Rezervácie a ich prípadných dodatkov majú prednosť pred znením VOP. Obchodné podmienky Klienta môžu byť akceptované iba v prípade, keď sa na tom Zmluvné strany výslovne písomne dohodnú.
 3. Spoločnosťou Mores Resort, a.s. sa rozumie spoločnosť Mores Resort, a.s., so sídlom Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 46 830 995, DIČ: 2023620742, IČ DPH: SK202362074, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6213/B (ďalej len „Spoločnosť“).
 4. Prevádzkovateľ sa rozumie spoločnosť Kuulinair, s.r.o. so sídlom Máchova 619/30, 741 01 Nový Jičín, IČO: 176 21 046vedená Krajským súdom v Ostravě, vložka č.: C 90635, ktorá na základe Zmluvy o spolupráci pri prevádzkovaní teplovzdušného balóna zabezpečuje pre Spoločnosť prevádzkovanie teplovzdušného balóna v súlade so všetkými legislatívnymi predpismi.
 5. Balónom sa rozumie teplovzdušný balón, ktorého majiteľom je Spoločnosť. Balón je určený na rekreačnú prepravu osôb, za účelom vyhliadkového alebo expedičného letu, prípadne zážitkového letu s kulinárskym dobrodružstvom.
 6. Klientom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí so Spoločnosťou záväznú Rezerváciu.
 7. Zmluvnými stranami sú Spoločnosť a Klient.
 8. Službou sa rozumejú akékoľvek služby poskytované Spoločnosťou, najmä však rekreačná preprava osôb za účelom vyhliadkového alebo expedičného letu, prípadne zážitkového letu s kulinárskym dobrodružstvom.
 9. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Klientom o poskytovaní Služby alebo Služieb môže byť uzatvorený najmä vo forme:
 10. uzatvorením písomnej záväznej objednávky (ďalej len „Objednávka“) medzi Spoločnosťou a Klientom, alebo
 11. potvrdenia Rezervácie Spoločnosťou vykonaného písomne alebo e-mailom (ďalej len „Rezervácia“);
 12. uzatvorenia písomnej Zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej len „Zmluva“) medzi Spoločnosťou a Klientom,
 13. Vyššia moc (lat. vis maior) znamená udalosť, ktorá nastala nezávisle od vôle Spoločnosti, a ktorá jej bráni v plnení Služby alebo Služieb Klientovi, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by Spoločnosť túto udalosť alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, alebo že by v čase vzniku záväzku voči Klientovi túto udalosť predvídala.
 14. Cenník Spoločnosti je cenník všetkých dostupných Služieb platný v čase uzatvorenia Zmluvy a/alebo v čase poskytovania Služieb.
 15. Reklamačný poriadok je dokument Spoločnosti, ktorý upravuje podmienky reklamácie Služieb poskytnutých Spoločnosťou, je umiestnený na webovej stránke: www.kuulinar.sk
 16. Rezerváciou sa rozumie záväzná rezervácia Služieb Klientom najmä formou písomnej objednávky, prípadne inou formou podľa dohody Zmluvných strán.
 17. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2023 a pre Spoločnosť sa stavajú záväznými dňom ich zverejnenia na webovej stránke Spoločnosti Kuulinair a pre Klienta okamihom uzatvorenia Zmluvy, resp. okamihom potvrdenia Rezervácie Spoločnosťou.
 18. Klient pri realizácii Rezervácie potvrdzuje súhlas s týmito VOP.
 19. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny týchto VOP. Povinnosť písomného vyhotovenia VOP je splnená ich umiestnením na stránke Spoločnosti www.kuulinar.sk.

II. Služby

 1. Uzatvorením Objednávky sa Spoločnosť zaväzuje poskytnúť Klientovi Služby v dohodnutom rozsahu, najmä v rozsahu uvedenom v Zmluve alebo Objednávke, a kvalite, pričom Klient má povinnosť zaplatiť Spoločnosti za Služby dohodnutú cenu, ako aj nahradiť prípadnú škodu spôsobenú v súvislosti s využitím týchto Služieb.
 2. Spoločnosť nezodpovedá za nesplnenie Služby alebo Služieb objednaných Objednávateľom v dôsledku Vyššej moci.

III. Ceny Služieb, platobné podmienky a rezervácia letu

 1. Let je možný len s platnou letenkou. Platnosť letenky je 1 rok od dátumu jej predaja, bez možnosti jej ďalšieho predĺženia. V prípade prepadnutia letenky, nevzniká Klientovi nárok na vrátenie peňazí.
 2. Zakúpenie letenky je možné uskutočniť prostredníctvom webovej stránky kuulinair.sk, alebo osobne v Hoteli Lomnica, Tatranská Lomnica 92, 059 60 Vysoké Tatry alebo telefonicky.
 3. Zakúpená letenka oprávňuje Klienta na let balónom. Klient, ktorý sa po zakúpení letenky stáva jej vlastníkom, informuje Spoločnosť o požadovanom termíne letu. Táto požiadavka nie je pre Spoločnosť záväzná, má len informatívny charakter.
 4. Termíny na predaj leteniek sa otvárajú postupne počas roka a podľa možností rezervačného systému.
 5. Klient je povinný zaplatiť Spoločnosti za poskytnuté Služby dohodnutú cenu.
 6. Pokiaľ nebola medzi Zmluvnými stranami v Zmluve alebo Objednávke dohodnutá cena Služby, je Klient povinný zaplatiť za poskytnutú Službu cenu za jednotlivé Služby, ktorá je platná v čase poskytovania Služby.
 7. Ceny za Služby sú uvedené na web stránke kululinair.sk a vždy aktualizované.
 8. Ceny za Služby sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty.
 9. K zmene ceny Služieb môže Spoločnosť pristúpiť, ak Klient dodatočne zmení so súhlasom Spoločnosti rozsah Služieb alebo iné podmienky.
 10. Zakúpením Letenky nevzniká Klientovi automaticky aj rezervácia letu. Klient je povinný po zakúpení letenky, rezervovať svoj let prostredníctvom emailu: reservations@hotellomnica.sk alebo na tel. čísle: +421 52 285 35 03 alebo na webovej adrese: kuulinair.sk.
 11. Rezervácia letu je možná, len ak je cena letenky Klientom riadne uhradená.
 12. Rezervovať let po zakúpení letenky je možné len na jeden let. V prípade zrušenia letu, má Klient právo na zmenu rezervácie letu na nový termín bez akéhokoľvek poplatku.
 13. Spoločnosť je oprávnená pri uzatváraní Zmluvy/Objednávky požadovať od Klienta platbu vopred.
 14. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú vopred inak, podkladom pre vyúčtovanie rezervovaných a využitých Služieb zo strany Klienta je daňový doklad vo forme (i) faktúry alebo (ii) záverečného účtu doplnených v prípade platby kartou alebo v hotovosti o blok z registračnej pokladne, a ktoré budú vystavené v deň, kedy Klient využil rezervovanú Službu.
 15. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Splatnosť faktúry je uvedené vo faktúre, ak nebola uhradená kartou alebo v hotovosti; V prípade bankového prevodu sa faktúra považuje za uhradenú dňom, kedy Spoločnosť mohla disponovať uhradenou čiastkou, t. j. deň pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu Spoločnosti uvedeného vo faktúre.
 16. Platba kartou bude realizovaná pred uskutočnením Služieb, a to na základe Klientom poskytnutých údajov potrebných k realizácii platby.
 17. Pri omeškaní s platbou Klienta za poskytnutú Službu je Spoločnosť oprávnená účtovať Klientovi zákonný úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

IV. Práva a povinnosti Zmluvných strán

 1. Klient je povinný dostaviť sa na dohodnuté miesto štartu letu v dohodnutom čase. V prípade, ak sa Klient na miesto štartu letu nedostaví v dohodnutom čase, má to za následok stratu zaplatenej letenky bez jej náhrady.
 2. Let balónom trvá približne 45-180 minút, a to v závislosti od zvoleného typu letu, poveternostných podmienok a ďalších okolností nezávislých od vôle pilota. Na celý let je potrebné si vyhradiť min. 3 až 6 hodín času.
 3. Klient obdrží potvrdenie letu pre ranný let deň vopred, a to v popoludňajších alebo večerných hodinách, pre poobedné lety obdrží potvrdenie letu do 14.00 hod. daného dňa.
 4. Miesto štartu letu je možné zmeniť až o 80 km a to z dôvodu poveternostných alebo iných podmienok, v tomto prípade Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody alebo nákladov s tým spojených.
 5. Klient je povinný dodržiavať miesto a čas vzletu balóna podľa čl. IV. bod 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo vykonať zmenu miesta a času vzletu a to z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti Klienta ako aj letu samotného.
 6. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné prepravovať tehotné ženy a osoby nižšie ako 130 cm. Osoby mladšie ako 18 rokov je možné prepravovať len v sprievode plnoletej osoby, ktorá musí mať zakúpenú letenku a rezervovaný let.
 7. Klient je povinný pred odletom informovať Spoločnosť o svojej zníženej pohyblivosti alebo zhoršenia zdravotného stavu. Ak Spoločnosť vyhodnotí že táto informácia bola zo strany Klienta zamlčaná, nevzniká Klientovi nárok na zmenu termínu letu a jeho letenka stráca platnosť. V uvedenom prípade Klient stráca nárok na vrátenie ceny letenky za zrušený let.
 8. Let nie je povolený osobám pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. V uvedenom prípade Klient stráca nárok na vrátenie ceny letenky za zrušený let.
 9. Klient je povinný podrobiť sa bezpečnostnej prehliadke a strpieť kontrolu osobných vecí podľa leteckého zákona, aby sa tak zabránilo preprave nebezpečných predmetov (nože, ostré predmety, tekutiny, zbrane a pod.) a predchádzalo ohrozeniu života a zdravia prepravovaných osôb.
 10. Klientovi sa odporúča pohodlné oblečenie vhodné na túru v danom ročnom období. Pevná obuv je nevyhnutná a pokrývka hlavy je vítaná. V zimnom období sa odporúča extra teplé oblečenie najmä na dolnú časť tela a teplú obuv určenú na zimu.
 11. V prípade nevhodného oblečenia s prihliadnutím na počasie a v rozpore s vyššie uvedenými odporúčaniami, nebude Klientovi povolený let, čím stráca nárok na vrátenie ceny letenky za zrušený let. Klient berie na vedomie, že povolenie k letu dáva výhradne pilot, ktorý môže vzhľadom na okolnosti rozhodnúť o zrušení letu aj tesne pred jeho začiatkom na mieste vzletu. V takom prípade si Klient dohodne náhradný termín letu.
 12. Fotografovanie ako aj zvukové a obrazové nahrávky sú počas letu povolené. Za škodu spôsobenú Spoločnosti ako aj za prípadné zranenia ostatných cestujúcich spôsobené zariadením určeným na fotografovanie alebo zaznamenávanie zvuku alebo obrazu zodpovedá Klient, ktorý toto zariadenie používa.

V. Záloha na Služby

 1. Pokiaľ nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnutá osobitná písomná dohoda o výške zálohy za Služby, je Spoločnosť oprávnená požadovať od Klienta úhradu zálohovej platby do výšky 100% (sto percent) zo sumy kalkulácie na základe zálohovej faktúry vystavenej Spoločnosťou po potvrdení záväznej kalkulácie. Zálohová faktúra je splatná do 14 (štrnásť) dní odo dňa jej vystavenia.
 2. Uhradená záloha podľa Čl. V. ods. 1 týchto VOP sa v prípade storna Služieb nevracia a bude použitá ako storno poplatok v súlade so storno podmienkami uvedenými v Čl. VI. týchto VOP. Ak je zaplatená záloha vyššia ako určený storno poplatok, bude záloha v prevyšujúcej časti vrátená Klientovi.
 3. V prípade, že záloha podľa Čl. V. ods. 1 týchto VOP nebude uhradená riadne a včas, Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť Rezerváciu Služby bez predchádzajúceho upozornenia.

VI. Storno podmienky

 1. Ak Klient – spotrebiteľ uzatvoril so Spoločnosťou Zmluvu na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Spoločnosti podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOSnD“), nie je Klient – spotrebiteľ oprávnený v súlade s  § 7 ods. 6 písm. k) ZoOSnD od tejto Zmluvy odstúpiť.
 2. Zrušením letu Klientovi nevzniká nárok na náhradu nákladov s tým spojených a to bez ohľadu na čas (náklady na ubytovanie, prepravu a pod.).
 3. Zrušením letu Klientovi neprepadá letenka, presúva sa len na iné obdobie. Lístok na let balónom sa nepredlžuje a zostáva v platnosti 1 rok.
 4. V prípade objednaných Služieb sa storno poplatok stanoví percentuálnou sadzbou z ceny všetkých objednaných Služieb a to 100 % (sto percent) z celkovej ceny, čím Klientovi nevzniká nárok na náhradu škodu a voucher/letenka stráca platnosť;
 5. V prípade, že klientovi bude 3x za sebou zrušený let z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, automaticky sa mu predlžuje voucher o ďalších 6 mesiacov. V prípade zrušenia letu zo strany Klienta nevzniká Klientovi tento nárok.
 6. Zrušenie letu je možné aj z dôvodu nesplnenia minimálneho počtu klientov, potrebných na obsadenie letu. Požadovaný minimálny počet Klientov je z dôvodu zabezpečenia minimálnej pristávacej hmotnosti.
 7. Ak Klient zrealizuje rezerváciu Služieb, akékoľvek zmeny v nej môže uskutočniť:
  a) telefonicky na telefónnom čísle +421 (0)52/28 53 503, alebo
  b) e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu reservations@hotellomnica.sk
 8. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej rezervácie je Klient povinný vždy uvádzať rezervačné číslo, ktoré mu bolo pridelené pri uskutočnení rezervácie a zaslané na e-mailovú adresu ním zadanú pri uskutočňovaní rezervácie.
 9. Pokiaľ Klient požaduje zmenu uskutočnenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, Spoločnosť uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám Klienta, avšak Spoločnosť nie je povinná požiadavke Klienta na zmenu uskutočnenej rezervácie vyhovieť a Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany Spoločnosti z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej rezervácie.

VII. Odstúpenie od Zmluvy

 1. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:
 2. bolo toto právo písomne dohodnuté s Klientom z dôvodov uvedených v Zmluve alebo Objednávke;
 3. Klient netrvá na plnení zo strany Spoločnosti;
 4. Klient má voči Spoločnosti neuhradené už splatné záväzky;
 5. v Rezervácii bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba, a Klient svoj záväzok včas nesplnil, pričom Spoločnosť môže odstúpiť od Zmluvy najneskôr do momentu splnenia tohto záväzku Klientom;
 6. sa vyskytli okolnosti, za ktoré Spoločnosť nezodpovedá (napr. Vyššia moc), ktoré robia splnenie Zmluvy/Objednávky nemožným;
 7. Služby boli rezervované s uvedením nepravdivých, zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov Klienta alebo iných podstatných skutočností.
 8. Pri oprávnenom odstúpení Spoločnosti od Zmluvy nevzniká žiaden nárok Klienta na náhradu škody.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 2. Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike.
 3. Riešenie reklamácii Klientov vo vzťahu k Službám poskytnutým Spoločnosťou upravuje Reklamačný poriadok. V prípade, ak Klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Spoločnosť ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
 4. Ak Spoločnosť na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania Klientom, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so Spoločnosťou ako predávajúcim je:
  a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo
  b)iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky; pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
 6. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli alebo by sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
 7. Pokiaľ nie je medzi Zmluvnými stranami a/alebo v týchto VOP uvedené inak, v prípade vzájomnej písomnej korešpondencie sa jej doručenie Zmluvným stranám bude uskutočňovať osobne, doporučenou listovou zásielkou s doručenkou alebo kuriérom, prípadne inou dohodnutou formou na adresu uvedenú v Zmluve, v Rezervácii alebo na inú oznámenú adresu. V prípade neúspešného doručenia, vrátane odmietnutia zásielky, sa deň vrátenia zásielky odosielateľovi bude považovať za deň riadneho doručenia.
 8. Klient sa zaväzuje pri užívaní Služby alebo Služieb Spoločnosti neporušovať práva duševného vlastníctva Spoločnosti a/alebo tretích osôb. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva tretích osôb Klientom. Klient je povinný nahradiť akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí Spoločnosti alebo tretím osobám v súvislosti s porušením práv duševného vlastníctva podľa Čl. IX ods. 8 týchto VOP.
 9. Osobné údaje poskytnuté v procese rezervovania Služieb Klientom alebo v procese použitia Služieb alebo v súvislosti s použitím Služieb budú spracované v súlade s príslušnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov, najmä Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). Ďalšie podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webstránke kuulinair.sk a zodpovedná osoba Spoločnosti môže byť kontaktovaná na adrese dpo@hotellomnica.sk
 10. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované iba v súlade so Nariadením GDPR prijímateľom, tretím stranám a sprostredkovateľom (ktorí pre Spoločnosť zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov pre poskytovanie Služieb).
Menu